Nieuws

Boomdeeldag

Boomdeeldag: voor alle inwoners uit het buitengebied van de gemeente Wierden een boom

Er komen Boomdeeldagen aan! Dat betekent dat ook inwoners uit het buitengebied van de Gemeente Wierden bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Deze bomen kunnen opgehaald worden op de Boomdeeldag op 10 december.

Bomen voor een klein prijsje

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Landschapsvereniging de Reggestreek en de gemeente Wierden delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van een kwart van de totale kosten (eigen bijdrage tussen €37,50 en €250,-). De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

Voor iedereen die in het buitengebied woont

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Wierden woont. Met een plek voor bomen en/of bosplantsoen kan de lokale biodiversiteit en de landschapsstructuur versterkt worden. Dit kan in een klein landschapselement of op het erf.
Online aanvragen van 15 juni tot 30 juli

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om plantmateriaal online aan te vragen, via boomdeeldagen https://landschapoverijssel.nl/project/boomdeeldagen

Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen. De eigen bijdrage is maximaal €250,-. Driekwart van het totale bedrag met een maximum van €1000,- wordt door de provincie en gemeente aangevuld. Op zaterdag 10 december 2022 kan het plantmateriaal door inwoners van de gemeente Wierden opgehaald worden, er wordt later gecommuniceerd waar dat zal plaatsvinden.

Wethouder Johan Coes: “Bomen en bosplantsoen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en zeker ook het landschap van onze gemeente en provincie. Mooi dat we op deze manier samen met inwoners van ons buitengebied kunnen bijdragen aan een groenere gemeente.”

1,1 miljoen bomen

Deze ‘Iedereen een Boom-actie’ is onderdeel van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen van het mooie Overijssel draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid. Meer informatie lees je op www.iedereeneenboom.nl.

Gemeente Wierden en Landschapsvereniging De Reggestreek delen gratis zaadmengsels uit voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is goed voor vogels, bijen en andere insecten. Naast een prachtig, kleurrijk aangezicht helpt het ook om plaaginsecten zoals de eikenprocessierups te bestrijden. Daarom wil de gemeente in samenwerking met Landschapsvereniging De Reggestreek de biodiversiteit vergroten door gratis zaadmengsels beschikbaar te stellen.

Aanmelden

Inwoners van de gemeente Wierden (zowel de kernen als het buitengebied) kunnen zich van 1 tot 18 maart 2022 aanmelden via www.wierden.nl/bloemenmengsel. Onder vermelding van naam, adres en het aantal meters grond dat ze willen inzaaien. Via bovenstaande link zijn ook zaaitips te vinden. 

 Met de bloemenmengsels kunnen tuinen, stroken langs akkers, weilanden of braak liggende stukken grond worden ingezaaid. Om veel effect te hebben is er een minimum aantal vierkante meters bepaald voor het gratis mengsel. In de bebouwde kom minimaal 10 vierkante meter, in het buitengebied gaat het om minimaal 200 vierkante meter.

 

Belangrijk voor mens en natuur

“Biodiversiteit is belangrijk voor mens en natuur. We zijn blij dat we de actie die Landschapsvereniging De Reggestreek vorig jaar startte nu samen kunnen voortzetten. Door samen te werken kunnen we een nog groter gebied in de gemeente Wierden voorzien van prachtige stroken met bloemen”, aldus wethouder Johan Coes.

Afhalen

De bloemenmengsels kunnen begin april worden afgehaald, zodat vanaf half april kan worden ingezaaid. Over precieze datum, tijd en plaats om af te halen worden inwoners die zich voor de actie aanmelden t.z.t. bericht via de mail. Landschapsvereniging De Reggestreek zal inwoners van het buitengebied informeren, de gemeente informeert inwoners van de kernen.

 

 

Landschapsvereniging de Reggestreek zorgt voor kleurige en geurende kavels

Natuur & Milieu

Vergroten van biodiversiteit in gemeente Wierden

Tonnie Nooteboom zaait zijn kavel in met bloemenmengsels.

ZUNA – Landschapsvereniging de Reggestreek zet zich in de gemeente Wierden in voor het behoud van de leefbaarheid van het buitengebied. De begrippen ecologie en economie gaan wat de leden betreft hand in hand en zodoende worden meerdere projecten met succes uitgerold op het Wierdense platteland. De vereniging zorgt onder meer voor de authentieke houten hekwerken die op diverse kavels te vinden zijn. Maar ook streekeigen hagen en hoogstamfruitbomen verschijnen op advies van de Reggestreek. Een ander project dat dit voorjaar weer met succes is uitgerold is het aan de leden beschikbaar stellen van bloemenmengsels, om zo de biodiversiteit in de streek te bevorderen en bovendien ook een prachtig kleurrijk aanzicht te creëren.

Voor de leden is een akkermengsel met zaden van zo’n vijftien verschillende bloemsoorten beschikbaar. “We leveren dit mengsel gratis aan onze leden, tot een maximum bedrag van 250 euro,  goed voor zo’n twee derde hectare. Het zijn echter vaak wat kleinere kavels, meestal een strook langs een akker of weiland of een braakliggend stukje grond zoals hier in Zuna”, duiden bestuursleden Jan Nollen en Bert Ooms. De vereniging bekostigt de actie zelf, dankzij de contributie die van de leden geïnd wordt. Steun van de gemeente is er niet, in tegenstelling tot buurgemeenten. Wachten op wat centen duurde de bestuurders te lang en zodoende sloegen ze zelf de hand aan de ploeg.

Agrariërs en buurtgenoten Tonnie Nooteboom en Joop Roelofs hebben meerdere lappen grond in eigendom nabij de Ireneweg in Zuna. Behalve het runnen van hun boerenbedrijf, hebben ze aandacht voor flora en fauna. Met name Nooteboom zag met ledenogen aan hoe maatregelen van de overheid hem er toe dwongen om landbouwgronden op een haast negatieve wijze te bewerken. “De kieviet heb ik daardoor zien komen en gaan.” Hij draagt graag een steentje bij aan natuur en milieu en heeft het zaadmengsel besteld, om dit op het met stalmest bewerkte kaveltje op authentieke wijze (met de hand) in te zaaien. 

Nooteboom: “Ik kan enorm van de natuur genieten. Ik tijdens het werken met plezier even op een boomstam zitten, in dat bosje dat aan deze kavel grenst. De stilte en de natuur om je heen: vogels, reeën, ga zo maar door. Landbouw en natuur kunnen en horen hand in hand te gaan…  Daarom zaai ik ook die mengels nu. De bloemen zorgen straks voor insecten en die trekken weer vogels aan en ga zo maar door… Als boer maak ik daarom graag een offertje voor de natuur. Productie is belangrijk, maar er is meer…”

Het stukje grond in Zuna is één van de ongeveer veertig kavels die in de gemeente Wierden nu op deze wijze zijn ingezaaid. Hierdoor ontstaan voedselgebiedjes voor diverse insecten, die weer bron van voedsel zijn voor onder meer vogels. Daardoor helpt het om plaaginsecten zoals de processierups te bestrijden, omdat deze stroken natuurlijke vijanden aantrekken. “Ik heb hier ook al een strook met Zonnekroon ingezaaid, die bloemen zorgen straks voor voedsel voor de bij. En iets verderop gaan we daarom ook nog een bijenhotel plaatsen”, vertelt Roelofs, zelf ook imker. Met al deze inspanningen moet de biodiversiteit in dit gebied vergroot worden.

Artikel is met toestemming overgenomen uit ‘de Wiezer’ van 30 april 2021

https://www.dewiezer.nl/dewiezer/natuur-et-milieu/landschapsvereniging-de-reggestreek-zorgt-voor-kleurige-en-geurende-kavels-1

Mini zaaifreescombinatie beschikbaar

Heb je teveel oppervlakte om met de hand in te zaaien dan is daar ook een oplossing voor. Arjan Nijmeijer stelt namelijk een mini zaaifreescombinatie van 1m breed en voor het transport ervan ook een aanhanger beschikbaar. Arjan vraagt wel een kleine vergoeding. Als je van de mini zaaifreescombinatie gebruik wilt maken kun je contact met hem opnemen.

Arjan Nijmeijer, 06 238 143 90.

Actie stimulering aanleg akkerranden; gratis zaadmengsel

We willen graag de biodiversiteit bevorderen door het promoten van de aanleg van
stroken met bloemenmengsels. 
Dit kan langs een akker of weiland of op een braak liggend stukje grond. Het is goed voor vogels, bijen en andere insecten, maar geeft ook een prachtig kleurrijk aanzicht waar iedereen van kan genieten. Tevens helpt het om plaaginsecten zoals de processierups te bestrijden, omdat deze stroken natuurlijke vijanden aantrekken.

 Daarom bieden we de volgende twee mengsels voor de leden gratis aan:

 • Boerenland: akkermengsel   —  1 kg is voor 500 m2.
 • Horizon: bloemen- en grasmengsel  —  1 kg is voor 400 m2

Meer informatie over deze  mengsels kunt u vinden op de website van Hofman Agrarische Producten in Notter:  www.hofmanap.nl 

 Bestellen kan via Landschapsvereniging De Reggestreek door het sturen van een mail vóór 7 april aan secretariaat@dereggestreek.eu

Geef aan:

 

 •        uw naam en adres
 •         de plek waar u wilt gaan zaaien (aanduiding weg of straat )
 •         hoeveel m2 u wilt gaan zaaien (lengte en breedte stroken opmeten)
 •         Boerenland- of Horizon mengsel 

Wij rekenen dan uit hoeveel zaad u nodig heeft en doen de bestelling bij Hofman. U ontvangt bericht wanneer u het bij Hofman AP, Grimbergerweg 11 in Notter kunt ophalen.

 Zaai advies:

Zaai in op zonnige plekken. De stroken kunnen 3 tot 10 meter breed zijn. 

De beste zaaitijd  is tot eind april/begin mei. De grond eerst bewerken, zodat je zwarte grond hebt. Het mengsel inzaaien bij weinig wind. Tot 1000 m2 kan dat prima met de hand (zaad tussen duim en twee vingers pakken). Wel het zaad in porties opdelen, zodat je het niet te snel op hebt. Ook kun je het mengen met fijn zand. Dan is het beter te verdelen. Voor een goed resultaat niet méér zaad gebruiken per m2 dan geadviseerd wordt.

 Wilt u meer info bel dan Jan Nollen 06 479 583 95 of Karel ter Steege 0547 381319. E-mailen kan natuurlijk ook.

 Met vriendelijke groet,

Jan Nollen secr.

Vacature coördinator (ca. 200 uren op jaarbasis)

Landschapsvereniging De Reggestreek is voor haar activiteiten op zoek naar een nieuwe coördinator.

Deze functie houdt in:

 • Het inventariseren en maken van een eenvoudig landschaps​(beplantings)plan voor leden die het landschap aantrekkelijker willen maken.
 • Leden die aan natuurbeheer willen doen, verder op weg helpen en begeleiden. 
 • De verkoop van beplanting en het uitschrijven van de facturen.
 • Uitvoering geven aan diverse initiatieven die de landschapsvereniging initieert of samen met partners oppakt.
 • ​In overleg het dagelijks beheer uitvoeren voor het waterretentie en infiltratiegebied “De Dakhorst”. Dit houdt o.a. in het overleg voeren met betrokken partijen en het uitvoering geven aan het beheer.
 • In overleg kan ook de verkoop van Reggestreekhekken en gekloofde eiken palen tot de taken behoren.

Er wordt uitgegaan van een taak van 200 uren per jaar, afhankelijk van de werkzaamheden die opgepakt worden. De werkzaamheden zijn wisselend per jaar en afhankelijk van de seizoenen. De geldelijke vergoeding is in overleg met het bestuur maar men moet uitgaan van een passende vrijwilligers en onkostenvergoeding.

Voor belangstelling of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van De Reggestreek of met de huidige coördinator Dilleen Nijenhuis (0631237315).