Ledenvergadering 21 maart 20.00 uur De Grimberghoeve

Op donderdag 21 maart a.s. houden wij onze jaarvergadering. Aanvang is om 20.00 uur in De Grimberghoeve, Klokkendijk 14 in Notter. Op de agenda staat het volgende:
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Notulen vorige ledenvergadering (zie e-mail).
 • Jaaroverzicht (zie e-mail).
 • Financieel verslag door penningmeester Karel ter Stee.
 • Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
 • Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn: Erna Klein Leetink, Jan Nijmeijer en Jan Nollen. Leden hebben het recht tegenkandidaten voor te dragen. Dit dient u minimaal 24 uur voor de vergadering, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend door ten minste 5 leden kenbaar te maken bij de secretaris.
 • Kort verslag van Roelof Bartels. Hij is één onze coördinatoren.
 • Onze vereniging maakt deel uit van het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief  Midden Overijssel. Henk Robben vertegenwoordigt hierin De Reggestreek en zal ons bijpraten over de recente ontwikkelingen.
 • Lezing over de wondere wereld van honingbijen door Ina ter Haar.

  Ina gaat ons iets vertellen over de fascinerende wereld van de bijen. Onder andere komt aan de orde waarom bijen belangrijk zijn, de levenscyclus en sterfte onder de bijen.