AVG privacy verklaring

Privacy verklaring Agrarische Natuurvereniging De Reggestreek (AVG)

De Agrarische Natuurvereniging De Reggestreek, gevestigd aan Ganzenweg 1a, 7468 RR Enter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dereggestreek.eu

Ganzenweg 1a, 7468 RR Enter

Dhr. K. ter Steege is de penningmeester en als zodanig de Functionaris Gegevensbescherming van De ANV De Reggestreek. Hij is te bereiken via ktersteege@live.nl. ‎

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ANV De Reggestreek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en u gebruik maakt van onze diensten.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over de websitebezoekers, ongeacht hun leeftijd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ktersteege@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ANV De Reggestreek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De ANV De Reggestreek heeft geen systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van De ANV De Reggestreek) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De ANV De Reggestreek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van uiterlijk 1 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap. De reden hiervan is gelegen in de correcte afwikkeling van de beëindiging van uw lidmaatschap en de eventuele afwikkeling van (financiële) verplichtingen.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De ANV De Reggestreek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ANV De Reggestreek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De ANV De Reggestreek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ktersteege@live.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De ANV De Reggestreek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ANV De Reggestreek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de penningmeester via ktersteege@live.nl. De ANV De Reggestreek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Inlogbeveiliging (2FA).

– Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.